Vakfımız Danışma Meclisi ve Sanat ve Edebiyat Topluluğu Sonuç Bildirisidir.

Vakfımızın, Danışma Meclisi ve Sanat Edebiyat Topluluğunun 16 Mart 2019 tarihinde birlikte yaptıkları, “Medeniyetimizin İnşasında Sanat ve Edebiyatın Rolü ve Önemi” konulu özel oturumla yapılan toplantısı sununda, Şazeli ÇÜGEN’in başkanlığında, Mustafa YILDIZ, Mustafa Ökkeş EVREN, Osman ARSLAN’dan oluşan Komisyon tarafından hazırlanan aşağıdaki sonuç bildirisinin vakıf tarafından icrası için Mütevelli Heyetine sunulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

İnsanlık, İslam dünyası ve ülkemizdeki problemlerin ve sıkıntıların çözümünün, medeniyetimizin yeniden inşasıyla mümkün olacağı inancındayız.

                Hiçbir Medeniyet hamasi konuşmalar ve retorik üzerine inşa edilmez. Medeniyetler, derin düşünceler ve tasavvurlar üzerinden, ciddi ve kalıcı eylemlerle inşa edilirler. İnsanlar iman ve ahlak değerleriyle yaşama biçimi oluşturur ve hayat tarzı kurar geliştirirler. Sanatla da toplumsal hayatı estetize ederler, zanaatla ihtiyaçları karşılarlar. Evrensel temel hak ve hürriyetlerle toplumsal düzen oluşturur, hukuk sistemleriyle hayatlarını devam ettirirler.

Bu çerçeveden bakıldığında;

  1. Kültür yerli ve milli özellikler taşırken, medeniyet genel olarak evrenseldir. Bu nedenle, tüm insanlığa hitabeden bir dile, bir ruha, değerlere ve üretime dayanır. Medeniyet bir tasavvurla başlar. Her şeye bir şekil vermek, vücut oluşturmak, her alanda üretim yapmak ister.
  2. Her medeniyet inşa hareketi, temel hak ve hürriyetler gibi evrensel değerler taşımakla beraber, inançlar üzerinden tanımlanır ve kültür oluştururlar. Maddi ve teknolojik üretimlerle hâkimiyet kurarlar.
  3. Medeniyetlerin inşası sorumluluğu aydın zümrenin omuzlarındadır. Ancak aydın zümredir ki; her türlü bilgi, düşünce, sanat ve benzeri her alanda üretiminin önünü açacak donanıma sahiptir. Bu nedenle medeniyet inşasının öncü gücü aydın insandır. 
  4. Her sanat kolu, kültür ağacının dalları ve meyveleri gibidir. Ayrıca sanatın, becerinin bilgiyle disipline edilmesi ve eğitimle geliştirilmesi gerekir. Sanat; inanç ve kültüre estetik bir hüviyet kazandırarak şekillendirmek, cisimlendirmek ve üretmekle mümkündür.
  5. Medeniyetimiz, sözlü kültür geleneğinden gelmekle beraber, kök itibariyle “Kaleme ve yazdıklarına ant olsun ki” vahyi ile yazılı bir gelenek üzerine oturmaktadır. Bu nedenle medeniyet hareketimiz Vahiy ve Risalet temelinde inşa edilecek, insanın kemaline ve yeryüzünün imarına dayalı bir üretim ve yönetim hareketi olacaktır.
  6. Toplumun, özellikle muhatap kitlemiz olan gençliğin sanat alanında her türlü müstehcen, ahlak dışı ses, söz ve etkilerden korunarak, fıtri ve ahlaki bir kimlik ve kişilik kazandırılması eğitimin amacı olmalıdır.
  7. Medeniyet inşasında dil bir sorun olmaktan çıkartılarak yabancı kelime istilasına son verilmelidir. Çünkü dil, bir medeniyetin geçmişiyle geleceği arasında canlı bir köprü olup, kültürün taşıyıcı, inancının ve ahlakının özü ve medeniyet dediğimiz hayat tarzının inşacısıdır.